Tài nguyên

Hoạt động cho gia đình

  • Mời một linh mục hoặc tôn giáo đến ăn tối tại nhà của bạn.
  • Khuyến khích trẻ em cân nhắc ơn gọi làm linh mục hoặc đời sống tu trì.
  • Mời trẻ em tin cậy vào kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho cuộc sống của chúng.
  • Tham dự một lễ phong chức hoặc nghề tôn giáo.
  • Cùng nhau cầu nguyện hàng ngày như một gia đình.
  • Đọc cuộc đời của các vị thánh.

Sách dành cho đàn ông sành điệu

Sách dành cho phụ nữ sành điệu

Các trang web về Đời sống tận hiến

Sách về sự phân định và cầu nguyện