phục hưng Thánh Thể

Các Giám mục Hoa Kỳ đang kêu gọi phục hồi lòng sùng kính và niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể trong vòng ba năm. Phong trào Phục hưng Thánh Thể Quốc gia nhằm mục đích trở thành một phong trào đổi mới Giáo hội bằng cách khơi dậy mối quan hệ sống động với Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Trong vài năm tới (2022-2024), các giáo phận của Hoa Kỳ sẽ tái cam kết với bản sắc Thánh Thể của chúng ta và sẽ tái khẳng định niềm tin của chúng ta vào Sự Hiện Diện Thực Sự của Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể.
Việc cử hành Phục hưng Thánh Thể ở cấp quốc gia được khởi động vào Chúa nhật, ngày 19 tháng 6 năm 2022 – Lễ trọng Mình và Máu Chúa Giêsu (Corpus Christi). Giáo Phận Orange bắt đầu cử hành Năm Giáo Phận (2022-2023) với Thánh Lễ và Rước Mình Thánh Chúa tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô. Xem buổi phát trực tiếp bằng cách nhấp vào đây.
Trong suốt quá trình phục hưng, chúng tôi tại Giáo phận Orange sẽ cung cấp các cơ hội và nguồn lực khác nhau từ cả cấp giáo xứ và giáo phận để các tín hữu tham gia.

Chầu Thánh Thể Chung quanh Giáo phận của chúng ta

      Chầu Thánh Thể Chung quanh Giáo phận chúng ta