Âm nhạc

Vì các giáo xứ và trường học đang phát trực tiếp các Thánh lễ và nghi thức cầu nguyện, chúng tôi muốn nhắc nhở mọi người xem xét các chính sách cấp phép nội dung sáng tạo. Vui lòng xem thông tin dưới đây:

Dưới đây là các nguồn lực sẵn có cho các mục vụ âm nhạc của giáo xứ.