Ngày 31 tháng 5 năm 2019 – Dịch vụ Cầu nguyện Chính thống và Công giáo cho Hiệp nhất Cơ đốc giáo