Các Chuyên gia Công giáo trẻ – Chương OC
Orange County
NA, California

YCP tập hợp các chuyên gia trẻ tuổi bằng cách tạo ra một cộng đồng thân thuộc, hỗ trợ và khuyến khích ở tất cả các giai đoạn của hành trình đức tin. YCP trao quyền và trang bị cho họ để sống đức tin Công giáo thông qua công việc hàng ngày và thực hiện mọi công việc một cách xuất sắc vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Các Chuyên gia Công giáo trẻ – Chương OC
Orange County
NA, California United States