Giới thiệu về Office for Family Life

Mô tả chung

Văn phòng Đời sống Gia đình thúc đẩy quan điểm gia đình trong Giáo hội và xã hội nhằm thúc đẩy mục vụ cho, cùng, và cho gia đình trong mọi giai đoạn. Văn phòng hỗ trợ việc hình thành hôn nhân và chăm sóc mục vụ để nâng cao vai trò môn đồ truyền giáo của Giáo hội trong nước tại Giáo phận Orange.

Người chúng tôi phục vụ

  • Các thành viên của cộng đồng Giáo phận
  • Tất cả trong cộng đồng rộng lớn hơn ở Quận Cam

Những gì chúng tôi cung cấp

  • Huấn luyện cho các mục vụ chăm sóc
  • Các nguồn lực để Chuẩn bị Hôn nhân và Làm giàu cho Hôn nhân
  • Nguồn lực cho các Bộ Hỗ trợ Người mất và Đau buồn
  • Các nguồn lực cho Ly hôn, Ly thân và Góa bụa
  • Nguồn lực cho các Bộ Sức khỏe Tâm thần
  • Hy vọng và chữa lành sau khi phá thai

Khả năng lãnh đạo

Linda Ji

Giám đốc

Margery Arnold

Điều phối viên Bộ Sức khỏe Tâm thần