Đào Tạo Đức Tin & Truyền Giáo Giáo Xứ

Tuyên bố sứ mệnh

Bộ Đào tạo Đức tin Giáo xứ hỗ trợ các nhà lãnh đạo Đào tạo Đức tin trong Giáo phận Orange bằng cách cung cấp phương hướng, nguồn lực, đào tạo, các sự kiện làm giàu tinh thần và các cơ hội kết nối cũng như tư vấn trực tiếp và đánh giá nhu cầu của chương trình.

Văn Phòng Truyền Giáo và Đào Tạo Đức Tin tìm cách thực hiện mệnh lệnh của Chúa Giêsu Kitô là “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt: 28:18- 20). Theo Kế hoạch chiến lược của Giáo phận Orange, chúng tôi thực hiện điều này bằng cách thúc đẩy mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô, cử hành xứng đáng các Bí tích và liên tục tham gia vào việc hình thành đức tin Công giáo. Văn phòng này cũng cung cấp các nguồn lực và công cụ cho các giáo xứ, đánh giá nhu cầu và tạo điều kiện kết nối mạng lưới cho các nhân viên giáo xứ hỗ trợ các mục vụ đào tạo đức tin phục vụ trẻ em cũng như người lớn.

Học sinh
Cổng thông tin

Tài nguyên

giáo lý viên

Tài nguyên

truyền giáo

đội của chúng tôi là
ở đây để giúp đỡ

Katie Dawson

Giám đốc Giáo xứ Truyền giáo và Đào tạo Đức tin

Liên hệ chúng tôi

Pastoral Center 13280 Chapman Ave.
Garden Grove 92840

Katie Dawson

Giám đốc hình thành đức tin giáo xứ

Viridiana Serrano

Trợ lý hành chính