Phân tích xã hội

Một quy trình phản ánh-hành động để xem xét các vấn đề từ góc độ đức tin, bao gồm các bảng tính có thể đi kèm với mỗi bước của quy trình.
http://www.cctwincities.org/document.doc?id=187


Công cụ đánh giá / Herramienta de evaluación

Là môn đồ của Chúa Giê-su, chúng ta cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau vươn tới, cùng nhau học hỏi và cùng nhau hành động. Cộng đồng đức tin của chúng ta đang hoạt động như thế nào trong từng lĩnh vực này? Công cụ đánh giá này có thể giúp chúng tôi xác định các cơ hội phát triển. TIẾNG ANH

Como discípulos de Jesús, oramos juntos, tensemos lazos juntos, aprendemos juntos y actuamos juntos. ¿Cómo lo está haciendo nuestra comunidad de fe en cada una de estas áreas? Esta herramienta de evaluación puede ayudarnos một oportunidades danh tính para el crecimiento. ESPAÑOL