Sự kiện Trang thanh toán

Cảm ơn bạn đã chọn thanh toán trực tuyến. Tất cả các khoản thanh toán được xử lý thông qua PayPal. Thanh toán có thể được xử lý có hoặc không có tài khoản PayPal. Khoản thanh toán của bạn sẽ phản ánh dưới dạng PayPal trên bảng sao kê thẻ tín dụng của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Bộ phận Khách sạn theo số (714) 620-7920 hoặc [email protected] Cảm ơn bạn!