Được hình thành bởi Phúc âm.
Được tổ chức để hành động.
Bắt nguồn từ sự cầu nguyện.

Chúng tôi đào tạo, trang bị và tổ chức những người lãnh đạo như những môn đồ truyền giáo theo Chúa Giê-su trong tình liên đới với những người nghèo và dễ bị tổn thương. Chúng tôi dẫn dắt cộng đồng của mình khẳng định một lối sống đạo đức nhất quán và thúc đẩy công ích thông qua cầu nguyện, giáo dục, vận động chính sách công và chăm sóc mục vụ.

Nhà thờ
Giáo lý

Tài nguyên

Sự kiện

Kết nối với Cuộc sống, Công lý và Hòa bình

Liên hệ chúng tôi

Greg Walgenbach

Đạo diễn, Đời sống, Công lý & amp; Hòa bình | Giám đốc, Văn phòng Phái đoàn

Chấp sự Nick Sherg

Điều phối viên CCHD