Thượng hội đồng Chia sẻ suy nghĩ của bạn

Tôi có thể làm gì bây giờ?

Hãy cầu nguyện và suy ngẫm về câu hỏi:

Làm thế nào Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta với tư cách là một Giáo hội để bước đi với nhau một cách trung tín hơn trong sự hiệp thông, tham gia và truyền giáo? Sau đó, trả lời cuộc khảo sát fromm với một số nhận xét về phản ánh của bạn.

Xin vui lòng miễn phí để cung cấp phản ánh của bạn:

Rước lễ, dự phần, truyền giáo là tất cả các hình thức của cuộc hành trình cùng nhau:

đối với tôi Rước lễ có nghĩa là …..
đối với tôi Tham gia có nghĩa là …..
đối với tôi Sứ mệnh có nghĩa là …..