Bản tin bát & khăn tắm

Bản tin Bát và Khăn là một nguồn tài nguyên cho cộng đồng Diaconate. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến vấn đề gần đây nhất và các vấn đề trước đây:

2016

2015

2014