Điều phối viên Hỗ trợ Nạn nhân

Đường dây báo cáo miễn phí của giáo phận: 1-800-364-3064

Giáo phận Orange sẽ xử lý đơn kiện có hành vi sai trái tình dục như thế nào đối với một thành viên của giáo sĩ hoặc đại diện nhà thờ?

Nếu một thành viên của giáo sĩ hoặc đại diện nhà thờ (nhân viên hoặc tình nguyện viên) bị buộc tội có hành vi sai trái tình dục, khiếu nại sẽ được chuyển đến Điều phối viên Hỗ trợ Nạn nhân (VAC), người sẽ trả lời đơn khiếu nại ngay lập tức.

VAC là ai?

VAC được Giáo phận Orange ký hợp đồng độc lập để cung cấp dịch vụ này cho các nạn nhân. Nhiệm vụ của VAC là hoạt động như một người ủng hộ nạn nhân để cung cấp các nguồn hỗ trợ và chữa lành kịp thời cho những cá nhân đã báo cáo bị lạm dụng tình dục bởi một giáo sĩ hoặc đại diện nhà thờ.

VAC hỗ trợ các nạn nhân như thế nào?

VAC có bản chất mục vụ với mục tiêu hỗ trợ cá nhân trong quá trình chữa bệnh của họ. VAC sẽ lắng nghe nạn nhân và giải quyết các yêu cầu và nhu cầu của họ. VAC cũng sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ mục vụ và các dịch vụ khác để chữa bệnh cho nạn nhân và gia đình của họ.

VAC hỗ trợ báo cáo khiếu nại như thế nào?

VAC có trách nhiệm tiếp nhận đơn khiếu nại và hỗ trợ nạn nhân trong quá trình điều tra bất kỳ cáo buộc lạm dụng tình dục nào. Ngược lại, VAC nhận thấy rằng tất cả các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên đều được báo cáo cho văn phòng Biện lý Tiểu bang California. Ngoài ra, VAC có trách nhiệm báo cáo cáo buộc và danh tính của người vi phạm bị cáo buộc cho Giám đốc Nhân sự Giáo sĩ hoặc Giám đốc Nhân sự của giáo phận để Ban Giám sát và Xem xét độc lập của giáo phận (ORB) xem xét lại. ORB là một ủy ban chuyên môn độc lập họp hàng tháng với trách nhiệm đưa ra khuyến nghị để đảm bảo phản ứng thích hợp và kịp thời cho bất kỳ báo cáo nào.

VAC có giữ bí mật báo cáo của tôi không?

Có, VAC sẽ chỉ báo cáo những gì bạn muốn báo cáo. Tuy nhiên, luật bắt buộc VAC phải báo cáo hành vi lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên cho văn phòng Biện lý Tiểu bang California.

Tôi có thể liên hệ với VAC bằng cách nào?

Hãy gọi đường dây báo cáo miễn phí 800-364-3064 để hỏi bất kỳ câu hỏi nào hoặc để báo cáo bất kỳ mối quan tâm nào về hành vi sai trái tình dục. VAC sẽ liên hệ với bạn. Vui lòng cung cấp số điện thoại của bạn và một số lựa chọn thay thế để có thời gian tốt nhất để gọi lại.

Tôi có thể gặp VAC không?

Có, bạn có thể gặp VAC. VAC sẽ gọi lại cho bạn và sắp xếp thời gian và địa điểm thuận tiện cho bạn.