Các bài báo và báo cáo

Các liên kết và tệp PDF có thể tải xuống sau đây là các tài nguyên về chủ đề phòng chống lạm dụng tình dục cũng như dành cho các cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi lạm dụng: