YA Cộng đồng Cơ đốc nhỏ
St. Martin de Porres
Yorba Linda, California

Chúng tôi có một cộng đồng Cơ đốc nhân nhỏ tuổi trưởng thành, nhóm họp mỗi tuần để chuẩn bị cho các bài đọc Chúa nhật sắp tới nhằm đào sâu bước đi đức tin của chúng tôi và mối quan hệ với Chúa của chúng tôi. Nhưng thời gian hiện tại đang thay đổi từ lúc 7 giờ tối thứ Ba. Tuy nhiên, chúng tôi không có ngày hiện tại trong tuần mà họ cũng đang di chuyển.

YA Cộng đồng Cơ đốc nhỏ
St. Martin de Porres
Yorba Linda, California United States