Ignite
St. Angela Merici
Brea, California

Chúng tôi tổ chức Buổi học Kinh thánh / Bữa tối gần như hàng tuần từ 6:30 chiều đến 8 giờ tối sau Thánh lễ Giới trẻ Chủ nhật với buổi Cầu nguyện Đặc sủng lúc 8 giờ tối. Chúng tôi cũng tổ chức một sự kiện xã hội, âm nhạc, diễn giả hàng tháng nữa.

Ignite
St. Angela Merici
Brea, California United States