Được gọi là vĩ đại
St. Anthony Claret,
Anaheim, California

Chúng tôi là một nhóm muốn xây dựng mối quan hệ của chúng tôi với Chúa Giê-su trong khi kết nối như một cộng đồng với những người trẻ 18-39. Liên hệ với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi để biết ngày gặp mặt của chúng tôi.

Được gọi là vĩ đại
St. Anthony Claret,
Anaheim, California United States