Các Nữ Tu Chúa Quan Phòng, Tỉnh Dòng Mẹ Giuse SOLPH