Các Dòng tu nam với các cá nhân được giao nhiệm vụ tại Giáo Phận Orange

  • tu sĩ dòng Phanxicô
  • Anh em Phan Sinh Dòng Capuchim
  • Quân đoàn của Chúa Kitô
  • Hiệp hội Mary (Marianists)
  • Hiệp hội của Lời Chúa
  • ( Liên hệ  Văn phòng đời sống thánh hiến để biết thêm thông tin)