Lính lê dương của Chúa Kitô LC

  • Mục sư Rosedo Silva,
  • LC (tuyên úy của Trung tâm y tế khu vực bệnh viện Mission)
  • 949-677-9008