Hoạt động cho gia đình

  • Mời một linh mục hoặc tôn giáo đến ăn tối tại nhà của bạn.
  • Khuyến khích trẻ em cân nhắc ơn gọi làm linh mục hoặc đời sống tu trì.
  • Mời trẻ em tin cậy vào kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho cuộc sống của chúng.
  • Tham dự một lễ phong chức hoặc nghề tôn giáo.
  • Cùng nhau cầu nguyện hàng ngày như một gia đình.
  • Đọc cuộc đời của các vị thánh.