A. Sự Phục Sinh của Chúa

Các sách Tin Mừng quả quyết khẳng định rằng vào ngày thứ ba, như Chúa Giêsu đã hứa, Người đã sống lại từ cõi chết như là người đầu tiên được sống lại. Đức tin của chúng ta vững tin Đấng Cứu Độ, Chúa và Linh Mục của chúng ta hằng sống muôn đời. Sau Người và cùng với Người, chúng ta, những linh mục của Người, tin tưởng rằng chúng ta cũng sẽ sống lại một cuộc sống mới vào cuối cuộc hành trình trần gian

In English

En Español

In Vietnamese