D. Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

Truyền thống của Giáo Hội dạy chúng ta rằng Mẹ Maria, giống như Chúa Giêsu, con của Mẹ, cũng đã được lên trời vào lúc cuối đời. Mẹ ở đó vì chúng ta như Mẹ đã ở với Chúa Giêsu và các môn đệ nam nữ đầu tiên vào thời kỳ đầu của Giáo hội.

In English

En Español

In Vietnamese