Hướng đạo sinh

Giáo phận Orange
Ủy ban Công giáo về Hướng đạo

Chủ tịch
Tuyên úy

Ủy ban Công giáo Quốc gia về Hướng đạo ( https://www.nccs-bsa.org/ )

Nữ Hướng đạo sinh của Quận Cam

Trang web: http://www.girlscoutsoc.org/

Chăm sóc khách hàng: [email protected]

Tất cả các Huy chương và Bản vá Công nhận Tôn giáo của Nữ Hướng đạo ở Giáo phận Orange phải được đặt hàng qua Văn phòng Đời sống Gia đình. Các mẫu đơn đặt hàng (PDF) có thể được tải xuống bên dưới:

Vui lòng liên hệ với Linda Ji theo số 714-282-4203 hoặc [email protected] để biết thêm thông tin về việc đặt mua sách, huy chương và bản vá lỗi.