Quản lý rủi ro & Dịch vụ bảo hiểm

Tuyên bố sứ mệnh

Phòng Quản lý Rủi ro và Dịch vụ Bảo hiểm luôn nỗ lực để tối đa hóa sự an toàn và giảm thiểu rủi ro bằng cách giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các tổn thất do tai nạn đối với Giáo phận Orange với chi phí hợp lý. Điều này sẽ được thực hiện thông qua sự kết hợp giữa phòng ngừa và kiểm soát tổn thất cũng như việc mua bảo hiểm.

Domenic DiNoto, Người quản lý xác nhận quyền sở hữu / rủi ro – Nhóm tương hỗ Công giáo

714-282-3007
[email protected]

Alicia Grant, Giám đốc Quản lý Rủi ro

714-282-3092
[email protected]

Liên hệ với Văn phòng Quản lý Rủi ro nếu có tất cả các câu hỏi liên quan đến:

  • Thương tật của 1) Học sinh, 2) Nhân viên, 3) Du khách / tình nguyện viên / những người khác
  • Thiệt hại tài sản – giáo phận
  • Chứng từ bảo hiểm
  • Câu hỏi về bảo hiểm (Trách nhiệm chung, Bồi thường cho người lao động, Tai nạn cho học sinh, Ô tô (xe di chuyển))
  • Bảo hiểm cho các Sự kiện Đặc biệt – các sự kiện ngoài giáo xứ trong khuôn viên trường
  • Sự tuân thủ của nhà cung cấp
  • Kiểm tra địa điểm và theo dõi các báo cáo