Tài nguyên & giới thiệu

Các tài liệu giới thiệu và tài nguyên này dành cho bất kỳ ai cần các dịch vụ cộng đồng, đặc biệt là những người liên quan đến hệ thống sửa chữa, nạn nhân của tội phạm, gia đình của cả hai, tình nguyện viên của chúng tôi, giáo xứ và các thành viên cộng đồng của chúng tôi. Nhiều tài nguyên khác cũng được bao gồm.

Nhấp vào đây để tải xuống Tài nguyên Công lý Phục hồi và Giới thiệu.

Nhấp vào đây để tải xuống Tài nguyên Binder Life Justice Peace 2016-2017.