Tài nguyên & Giới thiệu

Các tài liệu giới thiệu và tài nguyên này và dành cho bất kỳ ai cần các dịch vụ cộng đồng, đặc biệt là những người liên quan đến hệ thống sửa sai, nạn nhân của tội phạm, gia đình của cả hai, tình nguyện viên của chúng tôi, giáo xứ và các thành viên cộng đồng của chúng tôi. Nhiều tài nguyên khác cũng được bao gồm.

Nhấp vào đây để tải xuống Tài nguyên và Giới thiệu Công lý Phục hồi.

Bấm vào đây để tải xuống Tài nguyên Binder Công lý Hòa bình 2016-2017.