Văn phòng cho Cuộc sống Gia đình

Văn phòng Đời sống Gia đình thúc đẩy quan điểm gia đình trong Giáo hội và xã hội nhằm thúc đẩy mục vụ cho, cùng, và cho gia đình trong mọi giai đoạn. Văn phòng hỗ trợ việc hình thành hôn nhân và chăm sóc mục vụ để nâng cao vai trò môn đồ truyền giáo của Giáo hội trong nước tại Giáo phận Orange.

Hôn nhân & Gia đình
Sự hình thành

Mục vụ
Chăm sóc

Sự kiện

Kết nối với Office for Family Life

Liên hệ chúng tôi

Margery Arnold

Điều phối viên Bộ Sức khỏe Tâm thần