Đặt phòng

Chúa Giê-su bảo các môn đồ: “Hãy đi riêng ra nơi vắng vẻ và nghỉ ngơi một chút” (Mác 6:31)

Đáp ứng nhu cầu cần một nơi nghỉ ngơi cho các linh mục là sứ mạng của Nhà Cầu Nguyện cho Giáo Phận Orange. linh mục.

Nhà Cầu nguyện dành cho tất cả các linh mục để tĩnh tâm kéo dài một ngày hoặc một tuần, đơn lẻ hoặc nhỏ. các nhóm. Có sẵn các nhóm linh hướng nói được nhiều thứ tiếng; không gian hoàn hảo cho những ngày suy tư, xưng tội, tĩnh tâm cá nhân kéo dài một tuần và tổ chức các buổi họp mặt hàng tháng, “Những cuộc trò chuyện khai sáng cho Linh mục.”

Để biết thêm thông tin hoặc đặt phòng, vui lòng liên hệ: