Trạm số 4

Sau khi sống lại, Chúa Giê-su gặp Phi-e-rơ và hỏi ông: “Con có yêu ta thật không?” Sau lần thứ ba, Peter nhớ lại toàn bộ cuộc đời của mình, thời gian mà ông đã từ chối Thầy của mình. Với ý thức đầy đủ hơn, Peter trả lời, “Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự; bạn biết là tôi yêu bạn!” Sau đó, Chúa Giê-su nói “vậy, hãy theo tôi”. Giống nhau cả thôi xảy ra với mọi linh mục.

Bằng tiếng Anh

trích dẫn kinh thánh

Những bài hát tiếng Anh

En Español

Versículo de la Biblia

Canciones En Español

trong tiếng Việt

Trích Dẫn Kinh Thánh Bằng Tiếng Việt

bài hát việt