Trạm số 1

Chúa Giê-xu đã gặp từng môn đồ của Ngài tại nơi làm việc của họ. Ngài kêu gọi họ theo Ngài và trở thành môn đồ của Ngài. Câu chuyện lặp lại đối với mỗi linh mục. Cuộc gặp gỡ này đã xảy ra ở đâu? Ai đã ở xung quanh? Anh ấy đã phải bỏ lại những gì? Vân vân.

Bằng tiếng Anh

trích dẫn kinh thánh

Những bài hát tiếng Anh

En Español

Versículo de la Biblia

Canciones En Español

trong tiếng Việt

Trích Dẫn Kinh Thánh Bằng Tiếng Việt

bài hát việt