Hội nghị chăm sóc toàn diện

Hội nghị Chăm sóc Toàn diện Con người đã diễn ra vào ngày 25 tháng 10 năm 2018 từ 7:30 sáng – 4:30 chiều. Hai diễn giả chính là Tiến sĩ Ira Byock và Tiến sĩ Megory Anderson. Các diễn giả khác bao gồm: Sơ Eileen McNerney, CSJ, Mark Jablonski từ St. Joseph Health, và Tiến sĩ Vincent Nguyễn, DO từ Bệnh viện Hoag. Sau buổi chiếu phim End Game, một cuộc thảo luận của ban giám khảo diễn ra với: Tiến sĩ Ira Byock, Tiến sĩ Vincent Nguyễn, Mục sư Joseph Choi, Cha Vincent H. Pham, và Cha Juan Navarro. Dưới đây là các video ghi lại trong ngày:

Nếu bạn quan tâm đến các tài liệu đã được sử dụng vào ngày này, vui lòng nhấp vào phần sau: