Cuộc sống, Công lý và Hòa bình

Tuyên bố sứ mệnh

Chúng tôi đào tạo, trang bị và tổ chức các nhà lãnh đạo với tư cách là các môn đệ truyền giáo để theo Chúa Giêsu trong tình liên đới với người nghèo và người dễ bị tổn thương. Chúng tôi dẫn dắt cộng đồng của mình khẳng định một nền đạo đức sống nhất quán và thúc đẩy lợi ích chung thông qua vận động chính sách công, cầu nguyện, giáo dục và chăm sóc mục vụ. Được hình thành bởi Tin Mừng. Có tổ chức để hành động. Bắt nguồn từ sự cầu nguyện.

Nhà thờ
Lời dạy

Tài nguyên

Sự kiện

Kết nối với Cuộc sống, Công lý và Hòa bình

Liên hệ chúng tôi

Greg Walgenbach

Đạo diễn, Cuộc sống, Công lý & Hòa bình | Giám đốc, Văn phòng Phái đoàn