Nhận con nuôi & chăm sóc nuôi dưỡng

TỔNG QUAN
Cho dù bạn là cha mẹ nuôi hay cha mẹ nuôi, hãy mở rộng trái tim và mái ấm của bạn cho một đứa trẻ là một trải nghiệm tuyệt vời và thay đổi cuộc sống cho cả cha mẹ và con cái.

Trong năm 2007-2008, trung bình mỗi tháng có 2.797 trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng tại Quận Cam. nuôi dưỡng nhiều nhất trẻ em cần nhà nuôi dưỡng tạm thời cho đến khi cuối cùng chúng có thể trở về gia đình ruột thịt của mình; tuy nhiên, những người khác cần nhà ở vĩnh viễn thông qua việc nhận con nuôi.

cha mẹ nuôi  cung cấp dịch vụ chăm sóc và nuôi dưỡng liên tục cho trẻ em đã bị loại bỏ từ gia đình của họ vì bị lạm dụng hoặc bỏ bê. Cha mẹ nuôi cũng làm việc với sự ra đời của trẻ em cha mẹ và/hoặc người thân để giúp gia đình đoàn tụ.

Cha mẹ nuôi trở thành thành viên tích cực của các đội dành riêng để đạt được kết quả tốt nhất có thể cho mỗi đứa trẻ. Cha mẹ nuôi cũng có thể hỗ trợ nhóm xây dựng các kế hoạch lâu dài cho trẻ em trong những tình huống không thể thống nhất an toàn.

Cha mẹ nuôi  cung cấp gia đình mới cho những đứa trẻ không thể trở về nhà an toàn gia đình ruột thịt của họ. Cha mẹ nuôi cam kết cả đời với con.

Nuôi dưỡng có nghĩa là gia đình giúp đỡ gia đình

Tờ rơi Nhu cầu, Giải pháp-  Tiếng Anh  |  người Tây Ban Nha

Áp phích chăm sóc nuôi dưỡng ( tại đây )


NHỮNG CỘNG SỰ CỦA CHÚNG TA

Nhiệm vụ của Cơ quan Dịch vụ Xã hội Quận Cam là hợp tác với các gia đình để đảm bảo con cái họ sống trong một môi trường nhà an toàn, nuôi dưỡng, và lâu dài.
888-871-5437 | www.oc4kids.com


Tầm nhìn : Một gia đình mạnh mẽ cho mọi đứa trẻ.
Sứ mệnh : Olive Crest được dành riêng để Ngăn chặn lạm dụng trẻ em, Điều trị và Giáo dục trẻ em có nguy cơ và Bảo tồn gia đình.. “Mỗi lần một cuộc đời.”
1800-550-TRẺ | www.olivecrest.org