Lễ các thánh vô tội

KỶ NIỆM CÁC THÁNH THIẾU TỘI

Lễ Các Thánh Innocents (28 tháng 12) tưởng nhớ các trẻ em đã chết khi Hêrôđê ra lệnh giết tất cả trẻ em trong thị trấn Bethlehem từ hai tuổi trở xuống với hy vọng loại bỏ cơ hội có một vị vua Do Thái.

Việc tưởng nhớ này được tổ chức trong tất cả các Thánh lễ Chúa Nhật, thường là khi Lễ Các Thánh Hài Đồng rơi vào Chúa Nhật hoặc vào Chúa Nhật trước/sau Lễ, bất kể nó diễn ra ở đâu trong tuần. Sự kiện này rất có ý nghĩa đối với những người tham gia và đối với những người chứng kiến nó.

LỄ HỘI THÁNH GIÁO TỨ NIỆM THÁNH

Lễ Các Thánh Innocents Lễ