Điều phối viên Tiếp thị / Truyền thông

Nhà thờ Công giáo San Francisco Solano

Nhà thờ Công giáo San Francisco Solano ở Rancho Santa Margarita, CA đang tìm kiếm một Điều phối viên Tiếp thị / Truyền thông.

Nhấp để xem mô tả công việc hoàn chỉnh.

Ứng viên vui lòng bấm vào đây để nộp hồ sơ.

A completed Diocese of Orange application and resume is required for all open positions.

To apply for this job please visit www.solanocatholic.org.