Điều phối viên / Thông dịch viên Bộ Điếc

DIOCESE OF ORANGE

Giáo phận Orange đang tìm kiếm Thông dịch viên / Điều phối viên Bộ Người Điếc.

Nhấp để xem mô tả công việc hoàn chỉnh.

Ứng viên có thể nộp đơn cho Fr. Scott Allen: [email protected] .

Tagged as: Giáo phận Orange, Trường Công giáo

A completed Diocese of Orange application and resume is required for all open positions.

To apply for this job email your details to fr.scott.allen@oc.www.rcbo.org