Cách thức để báo cáo

GIÁO PHẬN ORANGE BẢO VỆ AN TOÀN CHO CÁC TRẺ EM, TRẺ VỊ THÀNH NIÊN, VÀ NGƯỜI LỚN PHỤ THUỘC NHƯ THẾ NÀO?

HIẾN CHƯƠNG BẢO VỆ TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN

Giáo phận Orange cam kết chấp hành Hiến chương Bảo vệ Trẻ em và Thanh Thiếu niên của Giám Mục, là một văn kiện quy mô gồm những thủ tục nguyên được thiết lập bởi Hội Đồng Giám mục Hoa kỳ vào tháng 6 năm 2002 nhằm đối phó với những tố cáo xâm phạm tình dục của hàng giáo sĩ nơi trẻ em. Bản Hiến chương cũng đưa ra những hướng dẫn cho việc hòa giải, chữa lành, quy trách nhiệm, và ngăn ngừa những hành động lạm dụng trong tương lai. Bản Hiến chương đã được tu chính vào năm 2005, 2011, và 2018.

Bản Hiến chương quy định việc thi hành những điều sau đây:

  • Tạo một môi trường an toàn cho các trẻ em, thanh thiếu niên, và các người lớn phụ thuộc
  • Chữa lành và hòa giải các nạn nhân và những người thoát khỏi lạm dụng.
  • Có hành động đáp ứng lập tức và hữu hiệu trước những tố cáo.
  • Cộng tác với các giới chức dân sự.
  • Có biện pháp kỷ luật đối với những người vi phạm.
  • Trù liệu những biện pháp trách nhiệm tương lai để bảo đảm vấn đề được đối phó hữu hiệu qua các lần thanh tra hàng năm.

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BÁO CÁO CÁC VỤ LẠM DỤNG TRONG GIÁO HỘI

Để báo cáo các vụ lạm dụng của các giáo sĩ hay nhân viên Giáo phận, xin gọi cho cơ quan công lực địa phương và Văn phòng Giáo phận phụ trách các hành vi lạm dụng tình dục ở số 800-364-3064.

Số điện thoại miễn phí này đã được thiết lập do kết quả những cố gắng của chúng tôi để bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên, và những người lớn phụ thuộc trong các trường học của chúng ta, các giáo xứ, và các hội đoàn mục vụ. Đường giây này dùng để báo cáo những trường hợp nghi ngờ có lạm dụng tình dục hay hành vi lạm dụng trẻ em trong các cơ quan và các hội đoàn mục vụ trong Giáo phận. Xin chỉ dùng đường giây này cho các báo cáo về vi phạm tình dục, mọi khiếu nại khác hay những vấn đề khác không thuộc phạm vi này xin liên lạc với các văn phòng của Giáo phận.

Nếu muốn báo cáo về một hành vi lạm dụng trẻ em nhưng không phải do một nhân viên của Giáo phận hay một linh mục, phó tế, một thừa tác viên, một nhân viên tình nguyện, xin báo cáo cho một cơ quan trách nhiệm liên hệ. Cũng có thể gọi cho Sở Cảnh sát hay Văn phòng phụ trách Bảo vệ Trẻ em ở số (714) 940-1000.

 

Những Báo Cáo Vô Danh

Mặc dầu chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi hành động qua những báo cáo vô danh liên quan đến trẻ em và người lớn phụ thuộc, xin hiểu là trong việc bảo vệ trẻ em chúng tôi cần nói chuyện trực tiếp với người báo cáo. Việc để lại lời nhắn trên điện thoại không đủ hoàn tất trách nhiệm báo cáo theo luật của Tiểu bang California. Trong trường hợp liên quan đến trẻ em, cần phải báo cáo cho Sở Cảnh sát và Văn phòng phụ trách Bảo Vệ Trẻ em ờ số (714) 940-1000.

Báo Cáo Nghi ngờ Hành động bất chính với một người lớn khác.

Nếu muốn báo cáo về một hành vi lạm dụng tình dục của một giáo sĩ hay linh mục, một tu sĩ, một nhân viên hay người tình nguyện của Giáo phận liên quan đến một người lớn khác, chúng tôi không thể đáp ứng nếu việc báo cáo là của một người vô danh. Để chúng tôi có thể theo dõi và đáp ứng một cách kịp thời những báo cáo liên quan đến người lớn, xin cung cấp những chi tiết sau đây:

  • Đầy đủ tên họ, địa chỉ, và số điện thoại.
  • Đầy đủ tên tuổi của những người liên hệ và địa điểm.

 

 

HÃY GỌI NGAY CHO CƠ QUAN CÔNG LỰC ĐỊA PHƯƠNG VÀ VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH CỦA GIÁO PHẬN Ở SỐ (800) 364-3064.